POZIOM: B1

Po ukończeniu nauki słuchacz osiąga poziom B 1 Threshold: swobodnie posługuje się językiem umożliwiającym pełną komunikację.

Poziom ten słuchacz osiąga w zakresie czterech sprawności językowych.

Rozumienie ze słuchu 
Rozumie dłuższe wypowiedzi pod warunkiem, że znany jest temat wypowiedzi. Potrafi zrozumieć większość wiadomości radiowych i telewizyjnych.

Rozumienie tekstu pisanego
Rozumie dłuższe teksty, artykuły i reportaże dotyczące współczesnych problemów .

Sprawność mówienia
Potrafi dość płynnie formułować dłuższe wypowiedzi, na przykład opowiedzieć wydarzenie, przeżycie, podać argumentację.

Sprawność pisania
Potrafi napisać jasny, szczegółowy tekst na wiele tematów. Potrafi napisać list, podając istotę doświadczeń i zdarzeń.

Wiodącą metodą nauczania w Studium jest metoda komunikatywna, priorytetowo uwzględniająca aspekt czynnego porozumiewania się w języku obcym.

Wykorzystywane są przede wszystkim dokumenty autentyczne – artykuły prasowe, foldery, afisze, zaproszenia, autentyczne nagrania.

Metoda komunikatywna uzupełniana jest o elementy innych metod (np. sugestopedii, metody audio-lingwalnej, bezpośredniej, czy tłumaczeniowej), które stosowane są w celu zwiększenia efektywności nauczania.

Głównym celem jest przygotowanie słuchaczy do zdawania egzaminów międzynarodowych. W związku z tym uwzględniane są również różnorodne formy ćwiczeń gramatycznych i słownikowych.

W celu kształcenia umiejętności korzystania z różnorodnych źródeł informacji w języku obcym wykorzystywane są nowoczesne techniki informacyjne w pracowni komputerowej z dostępem do Internetu oraz w pracowni multimedialnej.

 

©ALMA | STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH