POZIOM: A2

Po ukończeniu nauki słuchacz osiąga poziom A 2 Waystage: posługuje się językiem dość swobodnie, używając zróżnicowanego słownictwa i struktur.

Poziom ten osiąga w zakresie czterech sprawności językowych:

Rozumienie ze słuchu
Rozumie główną myśl wypowiedzi sformułowanej wyraźnie, na znany temat. Rozumie najważniejsze informacje w programach radiowych i telewizyjnych.

Rozumienie tekstu pisanego
Rozumie teksty zawierające powszechnie używane zwroty związane z życiem codziennym i pracą lub szkołą. Rozumie opis wydarzeń, uczuć i życzeń zawartych w listach prywatnych.

Sprawność mówienia
Potrafi bez przygotowania uczestniczyć w rozmowach na znane tematy, radzi sobie w większości sytuacji, które mogą zdarzyć się w podróży.

Sprawność pisania
Potrafi napisać prosty tekst zbudowany ze zdań złożonych na znany temat. Umie napisać list prywatny opisujący doświadczenia i wrażenia.

Wiodącą metodą nauczania w Studium jest metoda komunikatywna, priorytetowo uwzględniająca aspekt czynnego porozumiewania się w języku obcym.

Wykorzystywane są przede wszystkim dokumenty autentyczne – artykuły prasowe, foldery, afisze, zaproszenia, autentyczne nagrania.

Metoda komunikatywna uzupełniana jest o elementy innych metod (np. sugestopedii, metody audio-lingwalnej, bezpośredniej, czy tłumaczeniowej), które stosowane są w celu zwiększenia efektywności nauczania.

Głównym celem jest przygotowanie słuchaczy do zdawania egzaminów międzynarodowych. W związku z tym uwzględniane są również różnorodne formy ćwiczeń gramatycznych i słownikowych.

W celu kształcenia umiejętności korzystania z różnorodnych źródeł informacji w języku obcym wykorzystywane są nowoczesne techniki informacyjne w pracowni komputerowej z dostępem do Internetu oraz w pracowni multimedialnej.

 

©ALMA | STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH