POZIOM: A1

Po ukończeniu nauki słuchacz osiąga poziom A 1 Breakthrough: posługuje się językiem w podstawowym zakresie, z wykorzystaniem prostych konstrukcji gramatycznych.

Poziom ten osiąga w zakresie czterech sprawności językowych:

Rozumienie ze słuchu
Rozumie wyrażenia i często używane słowa związane bezpośrednio z życiem codziennym na przykład – sytuacja rodzinna, zakupy, praca, bliższe i dalsze otoczenie.
Potrafi zrozumieć główną myśl zawartą w krótkich przekazach.

Rozumienie tekstu pisanego
Rozumie krótkie teksty, potrafi znaleźć szczegółową, przewidywalną informację w materiałach takich jak reklama, plakat, jadłospis, list.

Sprawność mówienia
Wypowiada się na tematy związane z życiem codziennym, przykład – sytuacja rodzinna, zakupy, praca, bliższe i dalsze otoczenie. Używa dość prostych konstrukcji.

Sprawność pisania
Potrafi napisać krótką notatkę, wiadomość odnoszącą się do spraw najbliższych lub list prywatny na przykład podziękowanie, zaproszenie .

Wiodącą metodą nauczania w Studium jest metoda komunikatywna, priorytetowo uwzględniająca aspekt czynnego porozumiewania się w języku obcym.

Wykorzystywane są przede wszystkim dokumenty autentyczne – artykuły prasowe, foldery, afisze, zaproszenia, autentyczne nagrania.

Metoda komunikatywna uzupełniana jest o elementy innych metod (np. sugestopedii, metody audio-lingwalnej, bezpośredniej, czy tłumaczeniowej), które stosowane są w celu zwiększenia efektywności nauczania.

Głównym celem jest przygotowanie słuchaczy do zdawania egzaminów międzynarodowych. W związku z tym uwzględniane są również różnorodne formy ćwiczeń gramatycznych i słownikowych.

W celu kształcenia umiejętności korzystania z różnorodnych źródeł informacji w języku obcym wykorzystywane są nowoczesne techniki informacyjne w pracowni komputerowej z dostępem do Internetu oraz w pracowni multimedialnej.
 

©ALMA | STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH