POZIOM: STARTER

Po ukończeniu pierwszego roku nauki słuchacz osiąga poziom Starter: posługuje się językiem w zakresie odpowiednim do podstawowych potrzeb i prostych sytuacji.

Poziom ten osiąga w zakresie czterech sprawności językowych:

Rozumienie ze słuchu:
Rozumie podstawowe wypowiedzi związane z najbliższym otoczeniem. Rozumie rozmówcę, jeśli mówi on wolno i wyraźnie.

Rozumienie tekstu pisanego:
Rozumie proste teksty pisane na przykład informacje zawarte w ogłoszeniach, plakatach.

Sprawność mówienia:
Potrafi przedstawić siebie i innych, zadać podstawowe pytania dotyczące na przykład miejsca zamieszkania, pracy lub szkoły oraz odpowiedzieć na pytania tego samego typu.

Sprawność pisania:
Potrafi napisać krótki, prosty tekst, na przykład kartkę z wakacji lub wypełnić dane osobowe w formularzu.
 

Wiodącą metodą nauczania w Studium jest metoda komunikatywna, priorytetowo uwzględniająca aspekt czynnego porozumiewania się w języku obcym.
Wykorzystujemy przede wszystkim dokumenty autentyczne – artykuły prasowe, foldery, afisze, zaproszenia, autentyczne nagrania.
 

Metoda komunikatywna uzupełniana jest o elementy innych metod (np. sugestopedii, metody audio-lingwalnej, bezpośredniej, czy tłumaczeniowej), które stosujemy w celu zwiększenia efektywności nauczania.
 

Priorytetowym celem jest przygotowanie słuchaczy do zdawania egzaminów międzynarodowych. W związku z tym uwzględniane są również różnorodne formy ćwiczeń gramatycznych i słownikowych.
 

W celu kształcenia umiejętności korzystania z różnorodnych źródeł informacji w języku obcym wykorzystujemy nowoczesne techniki informacyjne w pracowni komputerowej z dostępem do Internetu oraz w pracowni multimedialnej.

 

©ALMA | STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH